Pierwsze WZ zakończone - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Wydarzenia 2009
Opublikowano Odsłony: 464
Drukuj

Po raz pierwszy w naszej Spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzenie, które zastąpiło dotychczasowe Zebrania Grup Członkowskich oraz Zebranie Przedstawicieli. Uchwałą Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie zostało podzielone na 13 części, które odbywały się według określonego harmonogramu. Spotkania z Państwem trwały 2 miesiące i tak
I część Walnego odbyła się 02.04.2009 r. a ostatnia tj. XIII miała miejsce 28.05.2009 r. W tym czasie Zarząd Spółdzielni oraz pracownicy dokładali starań aby Zebrania odbyły się sprawnie zapewniając jednocześnie aby wszystkie tematy wymagane prawem zostały omówione. Aby uatrakcyjnić spotkania z Państwem wykorzystaliśmy multimedialne prezentacje.
W tym roku inne były ustawowe wymagania dotyczące powiadomienia Lokatorów o zebraniach. Przypomnijmy,
w ubiegłych latach wystarczyło wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych. Obecnie zawiadomienia pisemne do domu muszą otrzymać członkowie na co najmniej 21 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia.
Pomimo zawiadomień, które Państwo otrzymali a także zaproszeń na łamach naszego biuletynu frekwencja kształtowała się średnio na poziomie 5,76 %, na 10993 uprawnionych w zebraniach uczestniczyło 663 członków.
Po odbytych wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia dnia 02.06.2009 r. odbył się Konwent Seniorów, który jest nowym organem w naszej Spółdzielni. W skład Konwentu Seniorów wchodzą przewodniczący i sekretarze prezydiów wszystkich części Walnego Zgromadzenia, których zadaniem jest:
• stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
• ustalenie wyników głosowania nad projektami uchwał i stwierdzenie czy uchwały zostały podjęte,
• ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej.


Tematem obrad Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności było przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). Stałym punktem Zebrań jest też część sprawozdawcza dotycząca sprawozdania z wykonania przez Zarząd uchwał i wniosków z poprzednich Zebrań Przedstawicieli. Najważniejszymi zaś tematami omawianej części było poddanie pod ocenę członków sprawozdania Zarządu z ubiegłorocznej działalności
(uchwała nr 3), sprawozdania Głównego Księgowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2008 (uchwała nr 2) oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2008 r. (uchwała nr 7). Zebrani dyskutowali nad poszczególnymi sprawozdaniami a także wysłuchali wyjaśnień Głównej Księgowej SM „Nowa” Pani Ireny Stolarczyk. Walne Zgromadzenie udzieliło także absolutorium członkom Zarządu – Prezesowi inż. Władysławowi Dydo (uchwała nr 4), Wiceprezesowi mgr Jolancie Grzyb (uchwała nr 5) oraz Wiceprezesowi mgr inż. Leszkowi Raneckiemu (uchwała nr 6).
Po części sprawozdawczej dokonano podziału nadwyżki bilansowej netto za 2007 r. i 2008 r., zgodnie z którą zasilono nią fundusz remontowy (uchwała nr 8) a także zatwierdzono wnioski wynikające z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2005-2007 (uchwała nr 10). Walne Zgromadzenie zatwierdziło także nowy regulamin Rady Nadzorczej (uchwała nr 9), który został zmieniony w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 14.06.2007 r.
Następnie Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokali użytkowych w Żorach na os. Sikorskiego 24A(uchwała nr 11) oraz w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wrocławskiej 31 (uchwała nr 12) w celu powiększenia lokali mieszkalnych bezpośrednio przylegających do powyższych lokali, natomiast negatywnie rozpatrzono wnioski dotyczące sprzedaży na rzecz dzierżawców prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Żorach zabudowanych pawilonami handlowo-usługowymi. Walne Zgromadzenie zajmowało się także sprawą wykreślenia członkostwa trzech Lokatorów, którzy zwrócili się z prośbą aby nie pozbawiać ich członkostwa z Spółdzielni. Podstawą do wykreślenia ich z członkostwa przez Radę Nadzorczą były zaległości w opłatach. Członkowie skorzystali z przysługującego im prawa do odwołania do Walnego Zgromadzenia i tak Walne Zgromadzenie uchyliło uchwałę Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni (uchwała nr 13)
w przypadku jednej osoby, która spłaciła zaległości natomiast nie podjęto dwóch uchwał uchylających wykreślenie ze względu na utrzymujące się zaległości w opłatach za używanie lokalu.
Nowością jaką wprowadziła nowelizacja wspomnianej już ustawy jest składanie przez członków projektów uchwał. Przypominamy, że projekty uchwał mógł złożyć każdy członek Spółdzielni i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Niektórzy członkowie skorzystali z tej możliwości Do Spółdzielni złożono pięć projektów uchwał, które dotyczyły:
 zobowiązania Zarządu do wystąpienia z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie
art. 4171 § 1 kodeksu cywilnego,
 rozliczenia kwot wpłaconych z tytułu przekształceń praw do lokali po 23 kwietnia 2001 r.,
 rozliczania różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniach,
 sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej o pow. 166,00 m2 oraz budynku o obecnej funkcji – garaże,
 zwiększenia nakładu wydawanego biuletynu pt.„Nowa” i dostarczania wszystkim lokatorom.

Walne Zgromadzenie podjęło tylko uchwały dotyczące zobowiązania Zarządu do wystąpienia z powództwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie art. 4171 § 1 kodeksu cywilnego (uchwała nr 14) a także sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej o pow. 166,00 m2 oraz budynku o obecnej funkcji – garaże (uchwała nr 15). Pozostałe projekty uchwał nie uzyskały poparcia Walnego Zgromadzenia.

Kolejnym novum Walnego Zgromadzenia były wybory członków Rady Nadzorczej.
W istotny sposób zmieniły się zasady zgłaszania kandydatów,
 Kandydatem do Rady Nadzorczej może zostać członek Spółdzielni zamieszkały w zasobach objętych danym okręgiem wyborczym.
 Kandydat musiał uzyskać pisemne poparcie co najmniej 100 innych członków Spółdzielni (§ 70 ust. 2 Statutu SM
„Nowa”). Osoby udzielające poparcia nie muszą zamieszkiwać w okręgu wyborczym kandydata, ale muszą być członkami SM „Nowa”.
 Pisemnego poparcia można było udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Natomiast głosować mogli członkowie spółdzielni na wszystkich trzynastu częściach Walnego i wybierać jednego kandydata z każdego okręgu.

W 2009r. zakończyli swoją kadencję trzej członkowie Rady, którzy reprezentowali następujące okręgi wyborcze:
• okręg nr 1 Jastrzębie Zdrój, os. Zofiówka i os. 1000-lecia –Pan Kazimierz Domicz,
• okręg nr 2 Jastrzębie Zdrój, os. Barbary (ul. Szkolna i ul. Jasna) – Pan Józef Kubera,
• okręg nr 3 Jastrzębie Zdrój, os. Barbary (ul. Turystyczna 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 10-12,
14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30-32, 63-73) – Pan Janusz Buda.
Jako kandydaci do Rady Nadzorczej zgłosiły się następujące osoby:
Do okręgu nr 1
1. Stefan Woźniak
2. Józef Wójcik
Do okręgu nr 2 zgłosił się tylko jeden kandydat Pan Zbigniew Kopański.
Do okręgu 3
1. Marek Grochowski
2. Adam Grzywnowicz

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Stefan Woźniak otrzymał łącznie 254 głosów
Józef Wójcik otrzymał łącznie 270 głosów
Zbigniew Kopański otrzymał łącznie 459 głosów
Marek Grochowski otrzymał łącznie 247 głosów
Adam Grzywnowicz otrzymał łącznie 273 głosy

W związku z powyższym wybrani zostali:

Okręg wyborczy Jastrzębie Zdrój os. Zofiówka i os. 1000 – lecia:
Do Rady Nadzorczej wybrany został Pan Józef Wójcik.

Okręg wyborczy Jastrzębie Zdrój os. Barbary, ul. Jasna i ul. Szkolna:
Do Rady Nadzorczej wybrany został Pan Zbigniew Kopański .

Okręg wyborczy Jastrzębie Zdrój os. Barbary, ul. Turystyczna 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20,
22-24, 26-28, 30-32,63-73:
Do Rady Nadzorczej wybrany został Adam Grzywnowicz.

Wszystkie protokoły z obrad części Walnego Zgromadzenia i protokół z obrad Konwentu Seniorów dostępne są w siedzibie Spółdzielni a ponadto protokół z Konwentu Seniorów wraz z uchwałami Walnego Zgromadzenia dostępne są na naszej stronie internetowej.

 

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA