Nowelizacja ustawy o SM - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Wydarzenia 2010
Opublikowano Odsłony: 478
Drukuj

Z dniem 30 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 grudnia 2009 r. pod pozycją 1779 Ustawa ta w zamierzeniu ustawodawcy ma wypełniać lukę powstałą po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 16/08, Dz. U. z 30 grudnia 2008 r., Nr 235, poz. 1617), mocą którego orzeczono m.in., że art. 12 ust. 1 i 11 oraz 17 ust. 1 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. przepisy określające zasady przenoszenia własności lokali mieszkalnych na członków spółdzielni mieszkaniowych oraz posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokali są niezgodne z Konstytucją RP. Przepisy te wedle wyroku Trybunału Konstytucyjnego miały utracić moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Najistotniejsze zmiany

1) W art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dodano ust. 11 w brzmieniu:

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.


2) Zmianie uległ art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który określa zasady uzyskania odrębnej własności lokalu przez członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego:

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.


Treść tego przepisu jest w zasadzie identyczna z tą zakwestionowaną przez Trybunał Konstytucyjny, zmieniono jedynie szatę słowną w części dotyczącej rozliczeń, dla których punktem odniesienia w dalszym ciągu są koszty budowy lokalu. Dla spółdzielni, które nie budowały mieszkań znajdujących się obecnie w ich zasobach zmiana ta nie wywołuje jakichkolwiek konsekwencji i oznacza kontynuację uwłaszczenia na dotychczasowych zasadach.

3) W art. 12 dodano ust. 12 w brzmieniu:

Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

Mocą tego przepisu wydłużono termin realizacji przez spółdzielnię wniosku osoby uprawnionej o przeniesienie własności lokalu z 3 do 6 miesięcy. Przepis nakładający na spółdzielnie obowiązek zawarcia umowy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 2 Konstytucji.

4) Art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, określający zasady ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, otrzymał brzmienie:

1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.
11 Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

W ust. 1 powtórzono uprzednio obowiązujące, a zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny zasady uwłaszczenia uprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Z kolei w ust. 11 wydłużono z 3 do 6 miesięcy termin, w którym spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu z osobą uprawnioną. Przepis ten w poprzednim brzmieniu określał termin 3 - miesięczny, co Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z art. 2 Konstytucji RP.


5) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. określa terminy realizacji wniosków o przeniesienie własności lokali złożonych do dnia 29 grudnia 2009 r. i dotychczas niezrealizowanych (chodzi tutaj o wnioski osób uprawnionych, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawa do lokali). Otóż ustawodawca postanowił, że
w takim wypadku spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu do dnia 30 czerwca 2010 r.

Wobec powyższego:
- wnioski osób uprawnionych złożone do dnia 29 grudnia 2009 r. spółdzielnia zobowiązana jest zrealizować do dnia 30 czerwca 2010 r. (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
- wnioski osób uprawnionych na podstawie złożone po dniu 29 grudnia 2009 r. spółdzielnia zobowiązana jest zrealizować w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 12 ust. 12 i 1714 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w nowym brzemieniu obowiązującym od dnia 30 grudnia 2009 r.).


6) W art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. określono wyjątek od zasady, iż spółdzielnia nie może ustanawiać nowych spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych. W myśl tego przepisu:

Art. 6. 1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, po dokonaniu przez tego członka spłat, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, spółdzielnia jest obowiązana dokonać przekształcenia przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku gdy:
1) spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo
2) lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały zarządu, o której mowa w art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1, lub uchwała ta została zaskarżona do sądu.
2. Realizacja żądania, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.


W porównaniu z poprzednim stanem prawnym obowiązującym od 31 lipca 2007 r. (zob. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw), wprowadzono tutaj kilka istotnych zmian. I tak, po pierwsze wydłużono do dnia 31 grudnia 2012 r. możliwość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze prawo własnościowe (wedle poprzedniego stanu prawnego możliwość taka miała istnieć do 31 grudnia 2010 r.). Po drugie, dokładnie określono przypadki, w których przekształcenie takie jest dopuszczalne. Po trzecie, ustawodawca wyraźnie wskazał, że przekształcenie to odbywa się w formie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawieranej w zwykłej formie pisemnej pod rygorem nieważności. W poprzednim stanie prawnym brak było przepisu określającego formę takiej czynności, wobec czego zaistniały wątpliwości czy umowy takie zawierane w zwykłej formie pisemnej są ważne (zob. niżej).

7) Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r.:

Czynności prawne, w wyniku których nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r. bez zachowania formy aktu notarialnego, są ważne.

Na mocy tego przepisu umowy prowadzące do ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarte po 31 lipca 2007 r. bez zachowania formy aktu notarialnego (w wielu przypadkach spółdzielnie mieszkaniowe stosowały zwykłą formę pisemną) są ważne. Przepis ten należy ocenić pozytywnie, albowiem w ten sposób ustawodawca naprawia błąd zawarty we wcześniejszej regulacji, w której zabrakło dopuszczenia zwykłej formy pisemnej przy zawieraniu umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA