Zmiana Statutu - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Utworzono: 27 lipiec 2012 Kategoria: Wydarzenia 2012
Opublikowano Odsłony: 383
Drukuj


Dnia 29 czerwca 2012 r. zarejestrowano kolejną, jedenastą zmianę Statutu. Statut ten zawiera zmiany przyjęte Uchwałą nr 8 i 9 przez Walne Zgromadzenie dnia 24.04.2012 r. Treść uchwał jak również tekst jednolity Statutu dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.Oto zarejestrowane zmiany:

W § 53 Statutu dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„ Osoby zalegające z opłatami zobowiązane są do pokrycia kosztów sporządzania i doręczania im wezwań do zapłaty. Wysokość tych kosztów ustala Zarząd.”

Na podstawie tego przepisu członek zalegający z opłatami na rzecz Spółdzielni zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sporządzenia i doręczania wezwań do zapłaty w wysokości zyczałtowanej określonej uchwałą Zarządu.
Dnia 18.07.2012 r. Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 154/2012 ustalił wysokość kosztów sporządzenia i doręczenia wezwań do zapłaty osobom zalegającym z opłatami za używanie lokali 20,00 zł za każde wezwanie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


§ 62 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„ O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych, w siedzibie Spółdzielni i w Administracjach osiedlowych oraz poprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Spółdzielni.”


Dotychczasowy zapis wymagał doręczenia każdemu członkowi pisemnego zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru co wiązało się ze znacznymi kosztami. Rozwiązanie to było oparte na art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 czerwca 2011 r. (sygn. Akt V CSK 405/10) dokonał wykładni tego przepisu i stwierdził, że nie wyklucza on regulacji statutowej, która określi dokładny tryb zawiadamiania członków w tym poprzez wywieszenie ogłoszeń w budynkach mieszkalnych.
Nowy zapis statutowy uprości procedurę zawiadamiania członków o obradach Walnego Zgromadzenia wyłącznie poprzez wywieszanie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych, w siedzibie Spółdzielni i w Administracjach Osiedlowych oraz poprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Spółdzielni.Pobierz Statut w pdf [303 KB]

Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA