Sprawozdnie finans. 2008 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Super User Kategoria: Walne Zgromadzenie 2009
Opublikowano Odsłony: 539
Drukuj
Wyszczególnienie Stan na 
31/12/2008 31/12/2007
  Aktywa    
I Majątek trwały

185 159 751,38

212 356 326,56

1. Wartości niematerialne i prawne

2 570,43

14 199,04

2. Rzeczowy majątek trwały

181 561 766,97

208 880 766,91

3. Należności długoterminowe

 

 

4. Inwestycje dlugotermionowe

3 595 413,98

3 461 360,61

   

 

 

II Majątek obrotowy

3 382 157,38

3 408 927,98

1. Zapasy

255 496,11

270 458,74

2. Należności i roszczenia

3 126 661,27

3 138 469,24

   

 

 

III. Środki pieniężne 

29 712 842,86

33 411 415,89

   

 

 

IV Rozliczenia międzyokresowe

185 369,03

28 519,80

Suma bilansowa aktywów I+II+III

218 440 120,65

249 205 190,23

  Pasywa 

 

 

A. Fundusze własne

215 745 830,95

243 351 146,04

1. Fundusz własny

168 045 543,08

170 622 174,66

2. Należne lecz niewniesione wkłady

0,00

-143 119,18

4. Fundusze zapasowe

43 900 504,99

70 213 955,97

7 . Zysk z lat ubiegłych 

2 000,00

0,00

8. Zysk netto

3 797 782,88

2 658 134,59

9. Fundusz z aktualizacji wyceny majątku

0,00

0,00

B. Zobowiązania i rezerwy

2 694 289,70

5 854 044,19

I. Rezerwy

3 277,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

-1 754 399,36

2 235 792,85

2. Wobec pozostałych jednostek

6 420 575,16

5 711 663,25

3. Fundusze specjalne (ZFŚS i F. remontowy)

-8 174 974,52

-3 475 870,40

IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

4 445 412,06

3 618 251,34

Suma bilansowa pasywów I+II+II+IV

218 440 120,65

249 205 190,23

       
Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie

Stan na 

31/12/2008

31/12/2007

A  Przychody netto ze sprzedaży w tym: 50 842 757,25 49 064 729,93
I. Przychody netto ze sprzedaży  50 935 391,09 49 399 956,54
II. Zmiana stanu produktów -92 633,84 -335 226,61
       
B . Koszty działalności operacyjnej 50 784 106,73 48 047 561,73
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 258 311,32 1 147 703,74
E. Pozostałe koszty operacyjne 882 320,86 488 714,00
G. Przychody finansowe 2 871 856,42 1 531 502,69
H. Koszty finansowe 13 814,52 32 436,04
Zysk brutto 4 292 682,88 3 175 224,59
L. Podatek dochodowy 494 900,00 517 090,00
N. Zysk netto 3 797 782,88 2 658 134,59
Sporządziła:    Irena Stolarczyk Główny Księgowy  SM Nowa  

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA