Sprawozdanie Księgowej - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2010
Opublikowano Odsłony: 490
Drukuj

 

Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 5 A za rok 2009

 

Wyszczególnienie

Stan na

31/12/2009

31/12/2008

 

Aktywa

 

 

I

Majątek trwały

151 646 125,29

185 159 751,38

1.

Wartości niematerialne i prawne

2 208,72

2 570,43

2.

Rzeczowy majątek trwały

144 182 544,07

181 561 766,97

3.

Należności długoterminowe

1 200 000,00

 

4.

Inwestycje długoterminowe

6 261 372,50

3 595 413,98

 

 

 

 

II

Majątek obrotowy

3 585 503,16

3 382 157,38

1.

Zapasy

243 160,64

255 496,11

2.

Należności i roszczenia

3 342 342,52

3 126 661,27

 

 

 

 

III.

Środki pieniężne

18 099 998,32

29 712 842,86

 

 

 

 

IV

Rozliczenia międzyokresowe

19 849 052,50

185 369,03

Suma bilansowa aktywów I+II+III

193 180 679,27

218 440 120,65

 

Pasywa

 

 

A.

Fundusze własne

175 496 131,55

215 745 830,95

1.

Fundusz własny

119 128 834,40

168 045 543,08

2.

Należne lecz niewniesione wkłady

0,00

0,00

4.

Fundusze zapasowe

52 996 800,08

43 900 504,99

7 .

Zysk z lat ubiegłych

0,00

2 000,00

8.

Zysk netto

3 370 497,07

3 797 782,88

9.

Fundusz z aktualizacji wyceny majątku

 

0,00

B.

Zobowiązania i rezerwy

17 684 547,72

2 694 289,70

I.

Rezerwy

22 830,00

3 277,00

II.

Zobowiązane długoterminowe

 

0,00

III.

Zobowiązanie krótkoterminowe i fundusze specjalne

9 150 104,08

-1 754 399,36

2.

Wobec pozostałych jednostek

9 130 464,55

6 420 575,16

3.

Fundusze specjalne (ZFŚS i F. remontowy

19 639,53

-8 174 974,52

IV.

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów)

2 449 442,64

4 445 412,06

Suma bilansowa pasywów I+II+II+IV

193 180 679,27

218 440 120,65

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie

Stan w złotówkach na dzień

31/12/2009

31/12/2008

A

 Przychody netto ze sprzedaży w tym:

58 059 429,81

50 842 757,25

I.

Przychody netto ze sprzedaży

57 291 321,43

50 935 391,09

II.

Zmiana stanu produktów

768 108,38

-92 633,84

 

 

 

 

B .

Koszty działalności operacyjnej

57 381 494,85

50 784 106,73

 

 

 

 

D.

Pozostałe przychody operacyjne

2 482 465,57

2 258 311,32

E.

Pozostałe koszty operacyjne

854 661,21

882 320,86

G.

Przychody finansowe

1 439 599,20

2 871 856,42

H.

Koszty finansowe

1 129,45

13 814,52

K

Zysk brutto

3 744 209,07

4 292 682,88

L.

Podatek dochodowy

373 712,00

494 900,00

N.

Zysk netto

3 370 497,07

3 797 782,88

 

Opinia Niezależnego Biegłego RewidentaDla: Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu Zdroju ul. Wielkopolska 5A

I. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego: Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu Zdroju ul. Wielkopolska 5A na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych 193.180.679,27
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto „0” na działalności statutowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zysk netto na pozostałej działalności statutowej, działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 3.370.497,07 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.180.490,70 zł.,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 40.249.699,40 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do:

a) przepisów rozdziału VII Ustawy z dna 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. Nr 121, poz. 591),
b) wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń i uzyskać podstawę wystarczającą do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawozdanie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r.

Dokument został podpisany przez: Panią Teresę Siwicę reprezentującą SIMAR Ltd Sp. z o.o. – podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego nr 943 oraz Panią Joannę Klimek kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badania bilansu nr. Leg. 5644

 

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA