Sprawozdanie RN - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2010
Opublikowano Odsłony: 506
Drukuj

 

Rada Nadzorcza SM „Nowa” działając na podstawie ustawy – Prawo Spółdzielcze, statutu SM „Nowa” jest organem sprawującym funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.

Realizując swoje zadania i obowiązki, Rada Nadzorcza kierowała się zasadą ustawowego i statutowego podziału kompetencji pomiędzy organami spółdzielni. Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z ramowym zatwierdzanym kwartalnie planem pracy Rady na rok 2009, poszerzonym o sprawy wynikające z potrzeb bieżących, stosownie do wymogów regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu.
Rozpatrywanie każdego tematu, zależnie od jego specyfiki, kończyło się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem stosownych uchwał, bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw.
Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady Nadzorczej, które odbyło w okresie sprawozdawczym 6 posiedzeń oraz 4 dodatkowe spotkania wspólne z Przewodniczącymi Komisji stałych Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń plenarnych, podczas, których podjęto 210 uchwał, w tym 62 uchwały w sprawie wykreślenia, 3 uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady oraz 145 uchwał w innych znaczących sprawach. Uchwały Rady Nadzorczej były poprzedzone szczegółowymi i wnikliwymi analizami oraz niejednokrotnie burzliwymi dyskusjami, co w konsekwencji doprowadziło do słusznie podjętych decyzji.
Sprawą, którą Rada Nadzorcza zajmowała się 2009 roku, była jak co roku, stała troska i nadzór nad prawidłową gospodarką zasobami Spółdzielni.
Do ważniejszych spraw poddanych pod obrady Rady Nadzorczej w roku 2009 można zaliczyć:

 Zatwierdzenie regulaminów Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Mieszkaniowej w aspekcie zmian ustawowych i statutowych,
 Opracowanie i przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej w aspekcie zmian ustawy i statutu SM „Nowa” celem przedłożenia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
 Zatwierdzenie regulaminu obrad Konwentu Seniorów,
 Zapoznanie się realizacją Uchwał z Zebrania Przedstawicieli w 2008 r.,
 Zatwierdzenia harmonogramu Zebrań Walnego Zgromadzenia w częściach,
 Przygotowanie, opiniowanie i prezentowanie materiałów na Walne Zgromadzenie w częściach w zakresie wynikającym z kompetencji Rady Nadzorczej,
 Rozpatrzenie wniosków Zarządu i podjęcie uchwał m. in. w sprawach:
 Zmian w regulaminie rozliczania kosztów CO i dostawy ciepłej wody użytkowej,
 Zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na remont balkonów; termomodernizację w budynkach, gdzie referendum rozstrzygnięto z wynikiem pozytywnym,
 Analiza kosztów eksploatacji podstawowej za 2008 rok w SM „Nowa”,
 Analiza i ocena informacji okresowych Zarządu dotyczących m.in. wyników ekonomiczno-gospodarczych,
 Rozpatrywanie wniosków dotyczących wykluczeń, wykreśleń i uchyleń od uchwał Rady,
 Przyjęcie sprawozdania Biegłego Rewidenta badającego bilans za rok 2008,
 Wybór Biegłego Rewidenta do badania wyniku finansowego za 2009 rok,
 Przyjęcie wniosków i informacji Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Mieszkaniowej,
 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego wraz z planem remontów i strukturą organizacyjną na 2010 rok oraz zatwierdzenie stawek opłat lokatorskich na 2010 rok.

Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków SM „Nowa” które odbyły się w miesiącach kwiecień- czerwiec 2009 r. - zatwierdzone zostało sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej (503 głosów „za”, 13 głosów „przeciw”). Walne Zgromadzenie - w wyborach uzupełniających - dokonało wyboru 3 członków Rady Nadzorczej. Członkami Rady zostali Józef Wójcik, Adam Grzywnowicz i Zbigniew Kopański.
Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej, które odbyło się po obradach Konwentu Seniorów, od dnia 05.06.2009 r. Rada pracowała w następującym składzie:


1. Leszek Hoderny Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ewa Matla-Chwesiuk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Alina Mikołajczyk Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Michał Miłek Przewodniczący Komisji Gospodarczej
5. Adam Grzywnowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
6. Danuta Wilga Sekretarz Komisji Gospodarczej
7. Janusz Tarasiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
8. Henryk Marzec Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
9. Józef Wójcik Sekretarz Komisji Rewizyjnej
10. Michał Oślizło Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
11. Sławomir Mianowski Zastępca Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej
12. Zbigniew Kopański Sekretarz Komisji Mieszkaniowej


W trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej SM „Nowa” nastąpiły zmiany w strukturach Rady. W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Janusza Tarasiewicza w dniu 28.10.2009 r. z Przewodniczenia Komisji Rewizyjnej dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej; od dnia 25.11.2009 r. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Danuta Wilga, a skład Komisji Gospodarczej uzupełnił Pan Henryk Marzec.
W strukturze organizacyjnej Rady na podstawie § 78 Statutu - dla sprawniejszego wykonywania jej zadań statutowych w zakresie nadzoru nad gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz działalnością inwestycyjną - funkcjonują Komisje stałe Rady Nadzorczej.
Prezydium przed przedłożeniem stosownych projektów uchwał Radzie Nadzorczej kierowało je pod obrady właściwych komisji stałych Rady Nadzorczej, celem ich analizy i oceny oraz przygotowania wniosków i opinii, prezentowanych następnie podczas posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej.
Komisje pracują w trzyosobowych składach co dwa miesiące, za wyjątkiem Komisji Mieszkaniowej, która ze względu na specyfikę swej działalności posiedzenia odbywa co miesiąc.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń zgodnie z planem pracy Komisji opracowanym przez Prezydium Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej brali udział członkowie Zarządu udzielając dodatkowych informacji w sprawach wynikających z bieżącej działalności SM „Nowa”.
Komisja Rewizyjna w 2009 roku zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami, tj:
 analiza wydatków w roku 2008 poniesionych na działalność oświatowo – wychowawczą kontrola kosztów administracji za 2008 r wraz z porównaniem do lat poprzednich,
 analiza wyników eksploatacji podstawowej za 2008 r.,
 analiza kosztów dewastacji w zasobach SM „Nowa”,
 analiza kosztów rozliczeń finansowych ze szkoleń delegacji służbowych ryczałtów za używanie samochodów osobowych do celów służbowych,
 kontrola uzyskanych dochodów przez Zarząd SM „Nowa” za rok 2008 z tytułu świadczonej pracy,
 kontrola umów zawartych przez Zarząd SM „Nowa” z firmami obcymi świadczących usługi dla SM „Nowa”,
 zapoznanie się ze złożonymi ofertami na badanie bilansu za rok 2009,
 analiza windykacji zaległości czynszowych z uwzględnieniem wyroków eksmisyjnych i przeprowadzonymi eksmisjami,
 analiza zaległości czynszowych na lokalach użytkowych i innych rodzajach działalności,
 analiza stanów finansów SM „Nowa”.

Komisja Gospodarcza w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń zgodnie z planem pracy. Do zadań Komisji Gospodarczej w 2009 roku należało m. in.:
 analiza harmonogramu przetargów na roboty budowlane zgodnie z planami remontowymi na rok 2009r.,
 analiza rozliczenia rzeczowo-finansowego robót z wykonaniem planu remontów za rok 2008 r.,
 przegląd wybranych budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” pod względem stanu technicznego wodomierzy głównych i pomieszczeń, w których się znajdują,
 ocena wykonywania usług przez Pogotowie Awaryjne w Jastrzębiu Zdroju i w Żorach w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowa”,
 kontrola w terenie stopnia zaawansowania i wykonania wybranych prac remontowych,
 kontrola piwnic i pomieszczeń wspólnych (suszarnie, rowerownie) w zasobach SM „Nowa”,
 kontrola firm zajmujących się utrzymaniem czystości w zasobach SM „Nowa”.

Komisja Mieszkaniowa w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń zgodnie z planem pracy.
Do zadań Komisji Mieszkaniowej w 2009 roku należało m. in.:
 kontynuowanie i prowadzenie działań związanych z windykacją zaległości czynszowych,
 rozpatrywanie skarg lokatorów dotyczących naruszenia spokoju w miejscu zamieszkania, (w roku 2009 rozpatrzono 6 skarg). W czasie posiedzeń Komisji Mieszkaniowej wezwano 630 dłużników, z czego:
139 dłużników złożyło zobowiązania spłaty długu w ratach.
159 osób spłaciło swą zaległość po otrzymaniu wezwań na Komisję Mieszkaniową.
Ogólnie w roku 2009 Komisja Mieszkaniowa w wyniku swojej pracy doprowadziła do ściągnięcia zaległości w kwocie 725 971,37 zł.

Członkowie Rady Nadzorczej jako czynnik społeczny brali udział w organizowanych przez Spółdzielnię przetargach na roboty remontowo – modernizacyjne oraz zbycia mieszkań.
W dążeniu do podnoszenia kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, niezbędnych przy sprawowaniu przez nich funkcji w ramach samorządu spółdzielczego, Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zmian w ustawie związanych ze spółdzielczością i mieszkalnictwem.

Członkowie Rady Nadzorczej wychodząc na przeciw naszych lokatorów pełnili dyżury w każdy pierwszy czwartek danego miesiąca w godzinach od 14:30 do 16:00 w siedzibie SM „Nowa”, podczas których osobiście przyjmowane były skargi, wnioski i zażalenia, udzielając stosownych wyjaśnień i porad.
W ciągu ubiegłego roku 2009 na dyżur Członków Rady Nadzorczej zgłosiło się 9 osób.
W dalszym ciągu wśród naszych mieszkańców dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju konkursy, turnieje, złazy rodzinne, itp. inicjowane i współorganizowane przez Członków Rady Nadzorczej.
W 2009 roku Rada Nadzorcza rozpatrzyła i odniosła się do 63 pism, które wpłynęły do Rady.
Na wszystkie pisma odpowiedzi udzielało Prezydium Rady lub Zarząd. Zdecydowana większość korespondencji dotyczyła spraw związanych z wyrażeniem zgody na przeprowadzeniem referendum w budynkach, które związane były z remontem balkonów i wykonaniem termomodernizacji. W których to, każdy z członków Rady brał udział w pracach Komisji referendalnej zgodnie z obowiązującym okręgiem wyborczym.
Wysoka frekwencja w posiedzeniach plenarnych Rady, tj. 95% świadczy o dużym zainteresowaniu problemami spółdzielczości i odpowiedzialności za pełnione funkcje.
Korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować wszystkim Członkom Rady, którzy aktywnie uczestniczyli w jej pracach.
Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do Członków Rady Nadzorczej, którzy kończą w roku 2010 swoją czteroletnią kadencję:

Pan Michał Miłek – os. Pawlikowskiego, Suszec ul. Piaskowa
Pan Janusz Tarasiewicz – os. Gwarków ul. Wielkopolska 25-31,35-49,53-67
Pan Sławomir Mianowski – os. Gwarków ul. Wielkopolska 2-16, 1-15,17-23

za wieloletnie zaangażowanie i bardzo aktywny udział w pracach Rady Nadzorczej oraz zawsze merytoryczną dyskusję, za wzór dobrych, aktywnych członków Rady Nadzorczej, Spółdzielców.
Serdecznie dziękuję.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 03.03.2010 Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją firmy ”SIMAR Ltd” Sp. z o.o., która przeprowadziła badanie bilansu Spółdzielni za rok 2009.
Z raportu przedstawionego przez badającą bilans Panią Teresę Siwica wynika, że „jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 roku”.

Szanowni Państwo!
Podsumowując sprawozdanie Rady Nadzorczej (której zasadniczym zadaniem jest kontrola i nadzór nad działalnością Spółdzielni: po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za rok 2009,
biorąc pod uwagę całokształt działalności Spółdzielni, zgodnie z regulaminem RN oraz zapisem § 73 ust. 1 statutu) Rada Nadzorcza - przedkładając niniejsze sprawozdanie wnosi do Walnego Zgromadzenia:
• o przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009,
• o zatwierdzenie sprawozdania Głównego Księgowego obejmującego sprawozdanie finansowe oraz rachunek zysków i strat za rok 2009,
• o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Nadal jednak, apelujemy o dbałość i troskę o majątek spółdzielni – Nasze wspólne mienie. Dobra i ścisła współpraca Członków Spółdzielni z Radą Nadzorczą, Zarządem i osiedlowymi Administracjami przyniosą pozytywne efekty – nasze osiedla stają się bezpieczniejsze i ładniejsze poprzez co, Spółdzielnia nasza staje się wizytówką dla miasta Żor i Jastrzębia Zdroju.
Nasi członkowie przekonują się, że wymiana balustrad oraz termomodernizacja w budynkach przynosi im, jak i SM „Nowa” wymierne korzyści i podnosi estetykę osiedli.
Jak sami Państwo zauważacie - na bardzo szeroką skalę - w roku 2009 były prowadzone prace dot. wymiany balustrad balkonowych, które wykonano na 15 budynkach: 13 w Jastrzębiu Zdroju i 2 w Żorach; a prace termomodernizacyjne wykonano w 10 budynkach: 2 w Jastrzębiu Zdroju i 8 w Żorach.

Niniejsze sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2010 r.

W imieniu Rady Nadzorczej



Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA