Sprawozdanie RN - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2011
Opublikowano Odsłony: 498
Drukuj

Rada Nadzorcza SM „Nowa” działa na podstawie ustawy – Prawo Spółdzielcze, statutu SM „Nowa” jest organem sprawującym funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

W 2010 r. na 13 częściach Walnego Zgromadzenia Członków SM Nowa, które odbyły się na przełomie miesiąca kwietnia i maja dokonano wyboru 3 członków Rady Nadzorczej, którymi ponownie zostali panowie Sławomir Mianowski, Janusz Tarasiewicz i Michał Miłek. W związku z powyższym Rada Nadzorcza w 2010 r. pracowała w następującym składzie:


1. Leszek Hoderny Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ewa Matla-Chwesiuk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Alina Mikołajczyk Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Michał Miłek Przewodniczący Komisji Gospodarczej
5. Adam Grzywnowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
6. Henryk Marzec Sekretarz Komisji Gospodarczej
7. Danuta Wilga Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
8. Janusz Tarasiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
9. Józef Wójcik Sekretarz Komisji Rewizyjnej
10. Michał Oślizło Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
11. Sławomir Mianowski Zastępca Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej
12. Zbigniew Kopański Sekretarz Komisji Mieszkaniowej

Realizując swoje zadania i obowiązki, Rada Nadzorcza kierowała się zasadą ustawowego i statutowego podziału kompetencji pomiędzy organami spółdzielni. Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z ramowym zatwierdzanym kwartalnie planem pracy Rady na rok 2010, poszerzonym o sprawy wynikające z potrzeb bieżących, stosownie do wymogów regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu.

Rozpatrywanie każdego tematu, zależnie od jego specyfiki, kończyło się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem stosownych uchwał, bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw.
Pracami Rady pod względem organizacyjnym i tematycznym kierowało Prezydium Rady Nadzorczej, które w okresie sprawozdawczym odbyło 9 posiedzeń.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń plenarnych, podczas, których podjęto 250 uchwał, w tym 113 uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków, 9 uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 4uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady oraz 137 uchwał w innych znaczących sprawach a przede wszystkim uchwał o przeprowadzeniu referendum w sprawie wymiany płyt balkonowych, ocieplenia ścian budynków oraz uchwał o ustalenie wysokości spłaty po wykonaniu remontu.

Uchwały Rady Nadzorczej były poprzedzone szczegółowymi i wnikliwymi analizami przez poszczególne komisje co w konsekwencji doprowadziło do słusznie podjętych decyzji.
Sprawy, którymi Rada Nadzorcza zajmowała się 2010 roku, była jak co roku, stała troska i nadzór nad prawidłową gospodarką zasobami Spółdzielni.
Do ważniejszych spraw poddanych pod obrady Rady Nadzorczej w roku 2010 można zaliczyć:

- Przeprowadzanie remontów elewacji loggiowej w budynkach SM Nowa
- zatwierdzenie stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów balkonów bądź ocieplenia ścian frontowych
- podziału Walnego Zgromadzenia Członków oraz określenia terminów i miejsc posiedzenia,
- przeprowadzenie konkursu na najlepiej ukwiecony budynek i jego otoczenie regulaminu zawodów wędkarskich
- Przyjęcie sprawozdania Biegłego Rewidenta badającego bilans za rok 2009
- zatwierdzenie struktury organizacyjnej na 2011 r.
- zatwierdzenie planu rzeczowo- finansowego i planu remontów na 2011 r.
- ustalenie stawek opłat lokatorskich na 2011 r. ( eksploatacja podstawowa i podatki)

Członkowie Rady Nadzorczej, jako czynnik społeczny brali udział w organizowanych przez Spółdzielnię przetargach na roboty remontowo modernizacyjne oraz zbycia mieszkań, pełnią również dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca na które zgłosiła się w 2010 r. 1 osoba.

Dużą popularnością wśród naszych mieszkańców cieszą się różnego rodzaju konkursy, turnieje, złazy które w znaczny sposób integrują mieszkańców naszych zasobów.
Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli w jej pracach a szczególnie 6 członkom, którym kończy się kadencja w Radzie a mianowicie: Michałowi Oślizło, Ewie Matla - Chwesiuk, Danucie Wilga, Henrykowi Marzec, Antoniemu Ścibik i Alinie Mikołajczyk oraz byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Hodernemu, który w grudniu 2010 roku złożył rezygnację z członkostwa w Spółdzielni.

Na posiedzeniu w dniu 14.03.2011 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją firmy SIMAR sp. z o.o. Rybnik, która przeprowadziła badanie bilansu za 2010 rok.

Szanowni Państwo.

Podsumowując sprawozdanie Rady Nadzorczej, która zgodnie z § 73 Statutu sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni a w szczególności działalnością Zarządu, chcemy podkreślić że ostatnie lata działalności Zarządu to wypracowana nadwyżka bilansowa w ciągu ostatnich 3 lat wynosi 9 856 017,37 zł oraz zgłoszenie do Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego Unii Europejskiej i uzyskanie jako jedyna Spółdzielnia w naszym subregionie kwoty 5 081 635,75 zł co umożliwi przyśpieszenie wykonania wymiany płyt azbestowych.

Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi Spółdzielni i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o:

• zatwierdzenie sprawozdania Głównego Księgowego obejmującego sprawozdanie finansowe oraz rachunek kosztów, zysków i strat za 2010 r.
• przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu
• przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok

Integralną częścią sprawozdania Rady Nadzorczej są sprawozdania z komisji rewizyjnej, gospodarczej i mieszkaniowej.
Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 14.03.2011 r. uchwałą nr 54/2011.


W imieniu Rady Nadzorczej


Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Adam Grzywnowicz Alina Mikołajczyk


Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA