Projekty Uchwał WZ - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2012
Opublikowano Odsłony: 499
Drukuj

UCHWAŁA NR …..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………… r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.


Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 60 Statutu punktu 2 Walne Zgromadzenie uchwala:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok na które składają się:


1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 183 311 138,42 zł.

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 771 902,77 zł.

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 336 751,06 zł.

5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 099 472,28 zł .

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostanie rozliczona zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST PROJEKTÓW UCHWAŁ WZ 2012 [106 KB]

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA