Sprawozdanie RN - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2012
Opublikowano Odsłony: 518
Drukuj

Rada Nadzorcza SM „Nowa” działa na podstawie ustawy - Prawo Spółdzielcze, Statutu SM „Nowa” i jest organem sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Po złożeniu rezygnacji w grudniu 2010 r. z członkostwa w Spółdzielni przez byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Leszka Hodernego i tym samym rezygnacji z pełnionej funkcji w dniu 12.01.2011 r. nastąpiło ukonstytuowanie się składu Rady Nadzorczej w następującym składzie:

Alina Mikołajczyk ---- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Michał Miłek ---- Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Adam Grzywnowicz ---- Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Wilga ---- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Janusz Tarasiewicz ---- Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Ewa Matla–Chwesiuk ---- Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Sławomir Mianowski ---- Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Henryk Marzec ---- Z- ca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
Józef Wójcik ---- Sekretarz Komisji Gospodarczej

Michał Oślizło ---- Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
Zbigniew Kopański ---- Z-ca Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej
Antoni Ścibik ---- Sekretarz Komisji Mieszkaniowej


W takim składzie Rada Nadzorcza pracowała do dnia 26.05.2011 r. tj. do Konwentu Seniorów, następnie dnia 31.05.2011 r. nastąpiło ukonstytuowanie się składu Rady Nadzorczej po odbytych 9-ciu częściach Walnego Zgromadzenia i wyboru nowych członków Rady Nadzorczej, a mianowicie:

Alina Mikołajczyk ---- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Michał Miłek ---- Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Adam Grzywnowicz ---- Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Koryciak ---- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Borowiński ---- Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Henryk Marzec ---- Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Sławomir Mianowski ---- Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Andrzej Kaczmarek ---- Z- ca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
Józef Wójcik ---- Sekretarz Komisji Gospodarczej

Michał Oślizło ---- Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
Zbigniew Kopański ---- Z-ca Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej
Janusz Tarasiewicz ---- Sekretarz Komisji Mieszkaniowej


W takim składzie osobowym Rada Nadzorcza pracowała do końca 31.12.2011 r. i pracuje nadal. Pracami Rady Nadzorczej pod względem organizacyjnym kieruje Prezydium Rady Nadzorczej, które w omawianym okresie sprawozdawczym odbyło 6 posiedzeń. Rada Nadzorcza realizując swoje zadania i obowiązki kierowała się zasadą ustawowego i statutowego podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami Spółdzielni. Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z ramowym zatwierdzonym kwartalnie planem pracy Rady na 2011 r. poszerzonym o sprawy wynikające z bieżącym potrzeb, stosownie do wymogów regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu. Rozpatrywanie każdego tematu zależnie od jego specyfikacji, kończyło się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem stosownych uchwał bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw.

W 2011 r. odbyło się 11 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej, 6 posiedzeń Komisji Gospodarczej i 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. W 2011 roku odbyło się 12 plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej podczas których zostało podjętych 307 uchwał w tym 162 uchwały o wykreśleniu, 8 uchwał wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 14 uchwał o uchyleniu, 6 uchwał w sprawie montażu monitoringu, 13 uchwał o przeprowadzenia referendum oraz 7 uchwał o zatwierdzeniu referendum oraz innych uchwał.

Uchwały Rady Nadzorczej zawsze były poprzedzone szczegółowymi i wnikliwymi analizami przez poszczególne komisje, co w konsekwencji doprowadziło do podjęcia słusznych decyzji.

Szczególnymi sprawami, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2011 r. była jak zwykle troska i nadzór nad prawidłową gospodarką zasobami Spółdzielni. Zaznaczyć należy, że nie udało się uniknąć spraw trudnych dla wszystkich członków, a mianowicie wzrostu stawki eksploatacyjnej i funduszu remontowego od stycznia 2012 roku. Zagadnienia te będą między innymi przedmiotem dyskusji na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia w 2012 roku.
Do ważniejszych spraw podanych pod obrady Rady Nadzorczej w 2011 r. oprócz wcześniej wymienionych zagadnień było:
- przeprowadzenie remontów elewacji loggiowej na budynkach SM „ Nowa”,
- zatwierdzenie dodatkowych stawek odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów balkonów oraz ocieplenia ścian frontowych budynków,
- podziału Walnego Zgromadzenia Członków wraz z określeniem terminów i miejsc posiedzeń,
- przyjęcie sprawozdania Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2010 rok,
- zatwierdzenie struktury organizacyjnej na 2012 r.,
- zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego i planu remontów na 2012 r.,
- ustalenie stawek opłat lokatorskich na 2012 r. (eksploatacja podstawowa, fundusz remontowy, podatki),
- przeprowadzenie konkursu na najlepiej ukwiecony budynek i jego otoczenie oraz regulaminu zawodów wędkarskich.

Członkowie Rady Nadzorczej jako czynnik społeczny brali udział w organizowanych przez Spółdzielnie przetargach na roboty remontowo modernizacyjne, zbycie mieszkań, referenda w sprawie wymiany płyt balkonowych, ocieplenie ścian frontowych.

Szanowni Państwo – korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim członkom Rady Nadzorczej za ich wkład w pracę Rady, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do trzech członków, którym kończy się kadencja w Radzie a mianowicie Panu Adamowi Grzywnowiczowi, Panu Józefowi Wójcikowi i Panu Zbigniewowi Kopańskiemu.
Na posiedzeniu w dniu 07.03.2012 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią firmy „BILANS” sp. z o.o. z Rybnika, która przeprowadziła badanie bilansu za 2011 rok.

Szanowni członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”:

Podsumowując sprawozdanie Rady Nadzorczej, która zgodnie z § 73 Statutu sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni a w szczególności działalnością Zarządu, chcemy podkreślić, że ostatnie lata działalności Zarządu to wypracowana nadwyżka bilansowa w ciągu ostatnich 4 lat wyniosła 11 627 920,14 zł.
W 2011 roku Zarząd Spółdzielni uzyskał z Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego Unii Europejskiej kwotę 5 081 635,75 zł, która będzie rozliczona w 2012 r. i rozdysponowana na zadania remontowe na poszczególne nieruchomości dotyczące wymiany balkonów. Powyższa kwota znacząco wpłynie na obniżenie zobowiązań i skrócenie okresu spłaty wymiany balustrad balkonowych.

Rada Nadzorcza składa podziękowania Zarządowi Spółdzielni i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o:
• zatwierdzenie sprawozdania Głównego Księgowego obejmującego sprawozdanie finansowe oraz rachunek kosztów, zysków i strat za 2011 r.,
• przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
• przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok.

Integralną częścią sprawozdania Rady Nadzorczej są sprawozdania z Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Mieszkaniowej.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 07.03.2012 r. uchwałą nr 69/2012.


W imieniu Rady Nadzorczej


Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Adam Grzywnowicz Alina Mikołajczyk

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA