Protokoły RN 2017

 

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2019 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

W wersji mobilnej przesuń tabelę w lewo aby przeczytać

Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Zarządu
Uchwała nr 2/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
Uchwała nr 3/2019 w sprawie: ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”:
Uchwała nr 4/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach.
Uchwała nr 5/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2019.
Uchwała nr 6/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
Uchwała nr 7/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2018 rok.
Uchwała nr 8/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2018 rok.
Uchwała nr 9/2019 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 6 części
Uchwała nr 10/2019 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2019 w zakresie funduszu płac na 2019
Uchwała nr 11/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów os. Pawlikowskiego roku 2018 w Żorach.
Uchwała nr 12/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2018 r.
Uchwała nr 14/2019 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
Uchwała nr 16/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 17/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 18/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 19/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przeprowadzania konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 21/2019 w sprawie: utworzenia Fundacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 22/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Kaczycach
Uchwała nr 23/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy prezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych.
Uchwała nr 24/2019 w sprawie: delegowania członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu po 30 czerwca 2019 r.
Uchwała nr 25/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu używania lokali i porządku domowego.
Uchwała nr 26/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów na rok 2019 os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 27/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów w roku 2019 na os. Barbary w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 28/2019 w sprawie: rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 29/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Suszcu.
Uchwała nr 30/2019 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Wielkopolskiej 16 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 31/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 33/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 34/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2019 roku
Uchwała nr 35/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o prace z W-ce Prezesem Leszkiem Raneckim
Uchwała nr 36/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Żorach.
Uchwała nr 37/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Panem Władysławem Dydo.
Uchwała nr 38/2019 w sprawie: zawarcia umowy z Prezesem Zarządu Spółdzielni Panem Władysławem Dydo.
Uchwała nr 39/2019 w sprawie: ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na eksploatację podstawową oraz ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na podatki dla poszczególnych nieruchomości.
Uchwała nr 40/2019 w sprawie: zmiany w Regulaminie przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 41/2019 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynków przy ul. Katowickiej 1 – 3 w Jastrzębiu – Zdroju – remont elewacji balkonowej
Uchwała nr 42/2019 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 9, 10 oraz na os. Powstańców Śl. 7 i 12 w Żorach (ocieplenie elewacji budynków)
Uchwała nr 43/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Suszcu
Uchwała nr 44/2019 w sprawie: podpisania umowy o pracę z Zastępcą Prezesa Zarządu SM „ Nowa” Leszkiem Raneckim.
Uchwała nr 45/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Spółdzielni do Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach.
Uchwała nr 46/2019 w sprawie: z przeznaczeniem na sfinansowanie naprawy podnośnika hydraulicznego Straży Pożarnej w Żorach.
Uchwała nr 47/2019 w sprawie: ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju na Osiedlu 1000-lecia 11/5
Uchwała nr 48/2019 w sprawie: zatwierdzenia wzorców umów najmu lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 49/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 50/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 51/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 52/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 53/2019 w sprawie: zmiany planu remontów roku 2019.
Uchwała nr 54/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Małopolskiej 101-119
Uchwała nr 55/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Beskidzkiej 2-16 i 18-32
Uchwała nr 56/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Wrocławskiej 1-7
Uchwała nr 57/2019 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na os. Powstańców Śl. 10 w Żorach – remont elewacji balkonowej.
Uchwała nr 58/2019 w sprawie: ustalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych i remontów elewacji balkonowych na lata 2020-2022.
Uchwała nr 59/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „NOWA”.
Uchwała nr 60/2019 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na rok 2020, zaproponowany przez Zarząd Spółdzielni i zaakceptowany przez Komisję Gospodarczą Rady Nadzorczej
Uchwała nr 61/2019 w sprawie: zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi SM „Nowa” i ustalania opłat za używanie lokali.
Uchwała nr 62/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2020 r.
Uchwała nr 63/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2020 r.
Uchwała nr 64/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2020 r.
Uchwała nr 65/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2020 r.
Uchwała nr 66/2019 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2020
Uchwała nr 67/2019 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2020 r.
Uchwała nr 68/2019 w sprawie: limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 69/2019 w sprawie: podwyżki stawki ubezpieczenia „przy czynszu”.
Uchwała nr 70/2019 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego.
Uchwała nr 71/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy
w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 35-49 i ul. Turystycznej 1-3 i 51-61 w Jastrzębiu – Zdroju
Uchwała nr 72/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy
w budynkach przy ul. Ruchu Oporu 8 – 14 i 16 – 18 w Jastrzębiu – Zdroju
Uchwała nr 73/2019 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach na os. Gwarków 18, 28 i 30, os. Sikorskiego 20 w Żorach oraz przy ul. Wrocławskiej 21 – 31 w Jastrzębiu – Zdroju (ocieplenie elewacji budynków)

 W wersji mobilnej przesuń tabelę w lewo aby przeczytać
 


 Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

 

 

Protokół Nr 1/2019  Rady Nadzorczej z dnia 30.01.2019 r.
Protokół Nr 2/2019  Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2019 r.
Protokół Nr 3/2019  Rady Nadzorczej z dnia 13.03.2019 r.
Protokół Nr 4/2019  Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2019 r.
Protokół Nr 5/2019  Rady Nadzorczej z dnia 29.05.2019 r.
Protokół Nr 6/2019  Rady Nadzorczej z dnia 04.06.2019 r.
Protokół Nr 7/2019  Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2019 r.
Protokół Nr 8/2019  Rady Nadzorczej z dnia 16.07.2019 r.
Protokół Nr 9/2019  Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2019 r.
Protokół Nr 10/2019  Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2019 r.
Protokół Nr 11/2019  Rady Nadzorczej z dnia 23.10.2019 r.
Protokół Nr 12/2019  Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2019 r.
Protokół Nr 13/2019  Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2019 r.

 


 Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

 

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2018 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

 

 W wersji mobilnej przesuń tabelę w lewo aby przeczytać

Uchwała nr 1/2018 w sprawie: ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Żorach zarządzanych przez SM „Nowa”
Uchwała nr 2/2018 w sprawie: ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”
Uchwała nr 3/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2018.
Uchwała nr 4/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
Uchwała nr 5/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2017 rok.
Uchwała nr 6/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2017 rok.
Uchwała nr 7/2018 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 6 części
Uchwała nr 8/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2018 w zakresie funduszu płac na 2018
Uchwała nr 9/2018 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 10/2018 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Suszcu
Uchwała nr 11/2018 w sprawie: objęcia przez Spółdzielnię Patronatu nad Jastrzębskim Stowarzyszeniem Parkinsonowskim
Uchwała nr 12/2018 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2017 r.
Uchwała nr 13/2018 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 14/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 16/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 17/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 18/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 19/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 20/2018 w sprawie: zmiany w planie remontów 2017 i przeniesienia nie wykonanych robót na rok 2018
Uchwała nr 21/2018 w sprawie: przeprowadzania konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 22/2018 w sprawie: ustanowienia bezterminowej służebności drogi na nieruchomości położonej w Jastrzębiu – Zdroju, obręb Szeroka, opisanej w ewidencji gruntów jako działka 973/74.
Uchwała nr 23/2018 w sprawie: podwyższenia stawek odpisu podstawowego na fundusz remontowy o 0,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie w całych zarządzanych przez SM „Nowa” zasobach mieszkaniowych.
Uchwała nr 24/2018 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Turystycznej 6 – 8 w Jastrzębiu – Zdroju (wymiana balustrad balkonowych wraz z ociepleniem elewacji frontowej i balkonowej).
Uchwała nr 25/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej
Uchwała nr 26/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego
Uchwała nr 27/2018 w sprawie: : rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 28/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 29/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 30/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 31/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2018 roku
Uchwała nr 32/2018 w sprawie: : uchwały o zmianę w planie remontów na rok 2018 ul. G. Morcinka w Kaczycach
Uchwała nr 33/2018 w sprawie: : ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na eksploatację podstawową oraz ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na podatki od nieruchomości i wieczyste użytkowanie
Uchwała nr 34/2018 w sprawie: : wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 35/2018 w sprawie: : zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na os. Pawlikowskiego 1 i os. Powstańców Śl. 6 w Żorach.
Uchwała nr 36/2018 w sprawie: : zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach.
Uchwała nr 37/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 55 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 38/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 39/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 40/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego na os. Sikorskiego 26E w Żorach.
Uchwała nr 41/2018 w sprawie: : ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 42/2018 w sprawie: : wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 43/2018 w sprawie: : zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy.
Uchwała nr 44/2018 w sprawie: : przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 45/2018 w sprawie: : przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 46/2018 w sprawie: : przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 47/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 48/2018 w sprawie: : darowizny dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu niezbędnego jednostce sprzętu.
Uchwała nr 49/2018 w sprawie: : ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 50/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 25 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 51/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 27 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 52/2018 w sprawie: : zmiany planu remontów roku 2018.
Uchwała nr 53/2018 w sprawie: : propozycji Zarządu ustalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych i remontów elewacji balkonowych na lata 2019-2021.
Uchwała nr 54/2018 w sprawie: : zatwierdzenia zmiany regulaminu konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „Nowa”.
Uchwała nr 55/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 25 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 56/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 27 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 57/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Piaskowa 9 - Suszec
Uchwała nr 58/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Piaskowa 11- Suszec
Uchwała nr 59/2018 w sprawie: : zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach: ul. Małopolska 1 – 19,ul. Wielkopolska 1 – 15, ul. Turystyczna 37 – 47 w Jastrzębiu Zdroju;
Uchwała nr 60/2018 w sprawie: : zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach: ul. Ruchu Oporu 4 – 6 ,ul. Ruchu Oporu 13 – 19, ul. Morcinka 17C w Kaczycach.
Uchwała nr 61/2018 w sprawie: : przeniesienia zadania remontowego oraz niewykorzystanych środków do osiedlowego planu remontów na rok 2019.
Uchwała nr 62/2018 w sprawie: : wprowadzeniu w rozliczeniach ze wszystkimi użytkownikami lokali mieszkalnych zarządzanych przez SM „Nowa” stawki opłaty na ubezpieczenie mieszkania i odpowiedzialności cywilnej w wysokości 3 zł za mieszkanie miesięcznie
Uchwała nr 63/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 64/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 65/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 66/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 67/2018 w sprawie: : ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 68/2018 w sprawie: : zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2019 r.
Uchwała nr 69/2018 w sprawie: : zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2019
Uchwała nr 70/2018 w sprawie: : limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 71/2018 w sprawie: : zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 6, 7 i 11 oraz na os. Gwarków 20 w Żorach (ocieplenie elewacji budynków)

 W wersji mobilnej przesuń tabelę w lewo aby przeczytać

 


 Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

 

Protokół Nr 1/2018 Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2018 r.
Protokół Nr 2/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2018 r.
Protokół Nr 3/2018 Rady Nadzorczej z dnia 07.03.2018 r.
Protokół Nr 4/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2018 r.
Protokół Nr 5/2018 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2018 r.
Protokół Nr 6/2018 Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2018 r.
Protokół Nr 7/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.05.2018 r.
Protokół Nr 8/2018 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2018 r.
Protokół Nr 9/2018 Rady Nadzorczej z dnia 29.08.2018 r.
Protokół Nr 10/2018 Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2018 r.
Protokół Nr 11/2018 Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2018 r.
Protokół Nr 12/2018 Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2018 r.
Protokół Nr 13/2018 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2018 r.

 


 Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

 

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2017 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

W wersji mobilnej przesuń tabelę w lewo aby przeczytać

Uchwała nr 1/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 2/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 3/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 4/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 5/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 6/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 7/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 8/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 9/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 10/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 11/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 12/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 13/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 14/2017 w sprawie:  ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”.
Uchwała nr 15/2017 w sprawie:  zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Turystycznej 1 – 3 w Jastrzębiu – Zdroju (wymiana balustrad balkonowych).
Uchwała nr 16/2017 w sprawie: wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
Uchwała nr 17/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 18/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2016 rok.
Uchwała nr 19/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
Uchwała nr 20/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2016 rok.
Uchwała nr 21/2017 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 7 części
Uchwała nr 22/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2017 w zakresie funduszu płac na 2017
Uchwała nr 23/2017 w sprawie: przeniesienia zadań remontowych oraz niewykorzystanych środków do właściwych osiedlowych planów remontów na rok 2017.
Uchwała nr 24/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2017
Uchwała nr 25/2017 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2016 r.
Uchwała nr 26/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 27/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 28/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 29/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 30/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 31/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 32/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 33/2017 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 34/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
Uchwała nr 35/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 36/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 37/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2017 roku
Uchwała nr 38/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 39/2017 w sprawie: zmiany w planie remontów na rok 2017 os. Zofiówka polegającej na wprowadzeniu nowej pozycji „rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego parkingu oraz przebudowa systemu automatycznych szlabanów przy ul. Malchera 7-25 w Jastrzębiu-Zdroju”.
Uchwała nr 40/2017 w sprawie: zmiany w treści regulaminu konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 41/2017 w sprawie: zmiany w treści regulaminu konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 42/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 43/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 44/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 45/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 46/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 47/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 48/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 49/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 50/2017 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej
Uchwała nr 51/2017 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Malchera 7 – 25 w Jastrzębiu – Zdroju (ocieplenie elewacji balkonowej).
Uchwała nr 52/2017 w sprawie: zmiany w planie remontów na 2017 r.
Uchwała nr 53/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 54/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 55/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni  
Uchwała nr 56/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni  
Uchwała nr 57/2017 w sprawie: rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania
Uchwała nr 58/2017 w sprawie: pozwu o nakazanie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 59/2017 w sprawie: pozwu o nakazanie sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 60/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 61/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 62/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 63/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 64/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 65/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 66/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 67/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 68/2017 w sprawie: ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na eksploatację podstawową oraz ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na podatki od nieruchomości i wieczyste użytkowanie
Uchwała nr 69/2017 w sprawie: rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 70/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontow
Uchwała nr 71/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy
Uchwała nr 72/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 73/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 74/2017 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 75/2017 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego
Uchwała nr 76/2017 w sprawie: propozycji Zarządu ustalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych i remontów elewacji balkonowych na lata 2018-2020.  - załącznik do uchwały nr. 76
Uchwała nr 77/2017 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na os. Powstańców Śl. 8 i 9 w Żorach (ocieplenie elewacji frontowej)
Uchwała nr 78/2017 w sprawie: zmiany w planie remontów os. Gwarków roku 2017 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 79/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 80/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2017 roku
Uchwała nr 81/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 82/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 83/2017 w sprawie: darowizny dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 84/2017 w sprawie: zatwierdza Regulamin Konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 85/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „NOWA”.
Uchwała nr 86/2017 w sprawie: przeniesienia zadania remontowego oraz niewykorzystanych środków do osiedlowego planu remontów na rok 2018.
Uchwała nr 87/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na rok 2018, zaproponowany przez Zarząd Spółdzielni i zaakceptowany przez Komisję Gospodarczą Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 88/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach na os. 1000-lecia 21-24 i ul. Ruchu Oporu 1-11 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 89/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach ul. Turystyczna 25-35 i os. Sikorskiego 28.
Uchwała nr 90/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach ul. Beskidzka 3-17,35-49 i ul. Małopolska 21-39,61-79.
Uchwała nr 91/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach na os. Sikorskiego 21 i 22.
Uchwała nr 92/2017 w sprawie: wymiany balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych na os. 1000-lecia 21-24 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 93/2017 w sprawie: zatwierdzenia zmiany regulaminu konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „Nowa”.
Uchwała nr 94/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2018
Uchwała nr 95/2017 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2018 r.
Uchwała nr 96/2017 w sprawie: limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 97/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku w Żorach na os. Sikorskiego 23.
Uchwała nr 98/2017 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2018 r.
Uchwała nr 99/2017 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2018 r.
Uchwała nr 100/2017 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2018 r.
Uchwała nr 101/2017 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2018 r.

 W wersji mobilnej przesuń tabelę w lewo aby przeczytać

 


 Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Styczeń 2020

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj