Uchwały RN 2018

 

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2018 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

 

Uchwała nr 1/2018 w sprawie: ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Żorach zarządzanych przez SM „Nowa”
Uchwała nr 2/2018 w sprawie: ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”
Uchwała nr 3/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2018.
Uchwała nr 4/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
Uchwała nr 5/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2017 rok.
Uchwała nr 6/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2017 rok.
Uchwała nr 7/2018 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 6 części
Uchwała nr 8/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2018 w zakresie funduszu płac na 2018
Uchwała nr 9/2018 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 10/2018 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Suszcu
Uchwała nr 11/2018 w sprawie: objęcia przez Spółdzielnię Patronatu nad Jastrzębskim Stowarzyszeniem Parkinsonowskim
Uchwała nr 12/2018 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2017 r.
Uchwała nr 13/2018 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 14/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 16/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 17/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 18/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 19/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 20/2018 w sprawie: zmiany w planie remontów 2017 i przeniesienia nie wykonanych robót na rok 2018
Uchwała nr 21/2018 w sprawie: przeprowadzania konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 22/2018 w sprawie: ustanowienia bezterminowej służebności drogi na nieruchomości położonej w Jastrzębiu – Zdroju, obręb Szeroka, opisanej w ewidencji gruntów jako działka 973/74.
Uchwała nr 23/2018 w sprawie: podwyższenia stawek odpisu podstawowego na fundusz remontowy o 0,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie w całych zarządzanych przez SM „Nowa” zasobach mieszkaniowych.
Uchwała nr 24/2018 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Turystycznej 6 – 8 w Jastrzębiu – Zdroju (wymiana balustrad balkonowych wraz z ociepleniem elewacji frontowej i balkonowej).
Uchwała nr 25/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej
Uchwała nr 26/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego
Uchwała nr 27/2018 w sprawie: : rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 28/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 29/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 30/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 31/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2018 roku
Uchwała nr 32/2018 w sprawie: : uchwały o zmianę w planie remontów na rok 2018 ul. G. Morcinka w Kaczycach
Uchwała nr 33/2018 w sprawie: : ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na eksploatację podstawową oraz ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na podatki od nieruchomości i wieczyste użytkowanie
Uchwała nr 34/2018 w sprawie: : wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 35/2018 w sprawie: : zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na os. Pawlikowskiego 1 i os. Powstańców Śl. 6 w Żorach.
Uchwała nr 36/2018 w sprawie: : zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach.
Uchwała nr 37/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 55 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 38/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 39/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 40/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego na os. Sikorskiego 26E w Żorach.
Uchwała nr 41/2018 w sprawie: : ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 42/2018 w sprawie: : wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 43/2018 w sprawie: : zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy.
Uchwała nr 44/2018 w sprawie: : przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 45/2018 w sprawie: : przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 46/2018 w sprawie: : przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 47/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 48/2018 w sprawie: : darowizny dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu niezbędnego jednostce sprzętu.
Uchwała nr 49/2018 w sprawie: : ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 50/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 25 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 51/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 27 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 52/2018 w sprawie: : zmiany planu remontów roku 2018.
Uchwała nr 53/2018 w sprawie: : propozycji Zarządu ustalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych i remontów elewacji balkonowych na lata 2019-2021.
Uchwała nr 54/2018 w sprawie: : zatwierdzenia zmiany regulaminu konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „Nowa”.
Uchwała nr 55/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 25 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 56/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 27 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 57/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Piaskowa 9 - Suszec
Uchwała nr 58/2018 w sprawie: : zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Piaskowa 11- Suszec
Uchwała nr 59/2018 w sprawie: : zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach: ul. Małopolska 1 – 19,ul. Wielkopolska 1 – 15, ul. Turystyczna 37 – 47 w Jastrzębiu Zdroju;
Uchwała nr 60/2018 w sprawie: : zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach: ul. Ruchu Oporu 4 – 6 ,ul. Ruchu Oporu 13 – 19, ul. Morcinka 17C w Kaczycach.
Uchwała nr 61/2018 w sprawie: : przeniesienia zadania remontowego oraz niewykorzystanych środków do osiedlowego planu remontów na rok 2019.
Uchwała nr 62/2018 w sprawie: : wprowadzeniu w rozliczeniach ze wszystkimi użytkownikami lokali mieszkalnych zarządzanych przez SM „Nowa” stawki opłaty na ubezpieczenie mieszkania i odpowiedzialności cywilnej w wysokości 3 zł za mieszkanie miesięcznie
Uchwała nr 63/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 64/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 65/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 66/2018 w sprawie: : przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 67/2018 w sprawie: : ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 68/2018 w sprawie: : zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2019 r.
Uchwała nr 69/2018 w sprawie: : zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2019
Uchwała nr 70/2018 w sprawie: : limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 71/2018 w sprawie: : zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 6, 7 i 11 oraz na os. Gwarków 20 w Żorach (ocieplenie elewacji budynków)


 

   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj