ZARZĄD

Zarząd składa się z 3 członków: prezesa i jego zastępców (wiceprezesów), wybieranych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

Władysław Dydo

Prezes

Jolanta Grzyb

  • Wiceprezes ds. ekonomicznych

Leszek Ranecki

  • Wiceprezes ds. techniczno-eksploatacyjnych

RADA NADZORCZA

Informacja

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spotykają się z lokatorami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W celu uzgodnienia terminu i wskazania członka RN prosimy o kontakt pod nr telefonu 32/4787151.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Składa się z 12 członków wybieranych spośród członków Spółdzielni. Skład Rady Nadzorczej jest w każdym roku częściowo odnawiany wg starszeństwa wyboru. W każdym roku wybierani są członkowie Rady Nadzorczej w miejsce tych członków Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły z upływem kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych przed 31 lipca 2007 r. trwa 4 lata.
Z kolei kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych po 31 lipca trwać będzie 3 lata.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM "NOWA" W JASTRZĘBIU ZDROJU OD 04.06.2019 r.

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
1 Alina Mikołajczyk Przewodnicząca Rady Nadzorczej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
2 Michał Miłek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej kadencja do Konwentu Seniorów 2022
3 Adam Grzywnowicz Sekretarz Rady Nadzorczej kadencja do Konwentu Seniorów 2021
KOMISJA GOSPODARCZA
1 Roman Antczak Przewodniczący Komisji Gospodarczej kadencja do Konwentu Seniorów 2021
2 Eugeniusz Zabłocki Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
3 Jan Szafraniec Sekretarz Komisji Gospodarczej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
KOMISJA REWIZYJNA
1 Agnieszka Mikula Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
2 Wioletta Krezja Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kadencja do Konwentu Seniorów 2021
3 Roman Foksowicz Sekretarz Komisji Rewizyjnej kadencja do Konwentu Seniorów 2022
KOMISJA MIESZKANIOWA
1 Mirosława Tyc Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
2 Sylwia Miłek Zastępca Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
3 Alina Gawlas Sekretarz Komisji Mieszkaniowej kadencja do Konwentu Seniorów 2022

WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE JEST NAJWYŻSZYM ORGANEM SPÓŁDZIELNI

Do 2008 roku w naszej Spółdzielni najwyższym organem było Zebranie Przedstawicieli, w którym brali udział z prawem głosu Przedstawiciele wyłonieni przez Grupy Członkowskie. Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczości wynikają z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r., dlatego też po zarejestrowaniu Statutu (nasz Statut zarejestrowano 12.08.2008 r.) nie ma możliwości zwoływania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli a najwyższym organem Spółdzielni od tego czasu jest Walne Zgromadzenie.
W historii naszej Spółdzielni pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się w 2009 r.

W Walnym Zgromadzeniu może wziąć udział każdy Członek Spółdzielni. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.
Ze względu na ilość zasobów oraz liczbę Członków Rada Nadzorcza skorzystała z możliwości podziału Walnego Zgromadzenie na części. Członek korzysta z prawa głosu na tej części Walnego Zgromadzenia, do której został przypisany, zaś w obradach pozostałych części może wziąć udział beż prawa głosu.

Mimo iż najwyższym organem Spółdzielni nie jest już Zebranie Przedstawicieli (ZP) to jednak uchwały podjęte przez ten organ są ważne, dlatego też poniżej znajdą Państwo jeszcze uchwały ZP z lat ubiegłych.