Dział Organizacyjno - Samorządowy

Druki i pliki do pobrania - Dział Organizacyjno - Samorządowy

 

Druki dotyczące załatwienia formalności związanych z prawem do lokalu

Najem

1. Zrzeczenie się prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie – tego wzoru należy użyć, jeżeli oboje małżonkowie byli najemcami lokalu, a obecnie są po rozwodzie i porozumieli się w sprawie mieszkania. Strona, która chce się zrzec prawa do lokalu na rzecz byłego małżonka może posłużyć się drukiem. [ pobierz *pdf. ] 2. Śmierć najemcy – jest to wzór pisma do wykorzystania przez: małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobę, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Należy jednak pamiętać, że ww. osoby wstępują w stosunek najmu, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu. Uwaga: ten wzór nie dotyczy sytuacji, gdy oboje małżonkowie byli współnajemcami lokalu mieszkalnego. Lokator, który był współnajemcą, czyli umowa najmu była zawarta w trakcie związku małżeńskiego dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, powinien zgłosić się do Spółdzielni z aktem zgonu i wówczas otrzyma potwierdzenie, że umowa najmu jest cały czas wiążąca. [ pobierz *pdf. ] 3. Zawarcie umowy na czas nieoznaczony - z takim pismem mogą się zwrócić do Spółdzielni osoby, które utraciły prawo do lokalu na skutek zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, natomiast teraz nie mają już zaległości i chcą odzyskać prawo do lokalu. [ pobierz *pdf. ] 4. Zawarcie umowy na czas oznaczony – ten wzór mogą wykorzystać osoby, które zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i mają jeszcze zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, ale mogą ubiegać się
o dodatek mieszkaniowy, co pozwoli im szybciej wyjść z kłopotów finansowych. Ten wzór stosowany jest także, jeśli osoba już nie ma zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, ale jest to pierwsza umowa po utracie prawa do lokalu. [ pobierz *pdf.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

1. Zrzeczenie się prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie – tego wzoru należy użyć, jeżeli oboje małżonkowie byli uprawnieni do lokalu, a obecnie są po rozwodzie i porozumieli się w sprawie mieszkania. Strona, która chce się zrzec prawa do lokalu na rzecz byłego małżonka może posłużyć się tym drukiem. [ pobierz *pdf. ] 2. Śmierć osoby uprawnionej do lokalu – jest to wzór pisma do wykorzystania przez osoby bliskie zmarłego. Od 30 lipca 2007r. o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby bliskie, nawet jeśli nie zamieszkują w przedmiotowym lokalu mieszkalnym, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu tego prawa mają osoby bliskie zamieszkujące ze zmarłym do chwili jego śmierci. [ pobierz*pdf. ]

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie znajdą tu wzoru pisma związanego z posiadanym prawem, ponieważ inny jest tryb postępowania z tym prawem.
W sytuacji rozwodu lub śmierci konieczne jest dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem prawa do lokalu na drodze sądowej lub w trybie czynności notarialnych.
Spółdzielnia musi zostać poinformowana komu przysługuje prawo, ale nie jest władna rozstrzygać te kwestie, tak jak w przypadku najmu czy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Posiadacze własnościowego prawa do lokalu w przypadku zamiaru jego zbycia są zobowiązani do przedłożenia aktualnego zaświadczenia ze Spółdzielni potwierdzającego posiadanie prawa. Zaświadczenie jest wystawiane osobie uprawnionej po okazaniu dowodu osobistego. 

Odrębna własność

Podobnie jak w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jakiekolwiek zmiany w zakresie osób uprawnionych do lokalu mieszkalnego wymagają załatwienia formalności na drodze sądowej lub w trybie czynności notarialnych. 

Właściciele lokalu nie muszą zgłaszać się do Spółdzielni przed dokonaniem zbycia prawa, gdyż dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu jest aktualny odpis z księgi wieczystej, a nie jak w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczenie ze Spółdzielni.
Jednak po zmianie właściciela zalecane jest zgłoszenie tego faktu do Spółdzielni, ponieważ jest to istotne dla wykonywania czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością.

Pozostałe druki

Wiosek o ustanowienie odrębnej własności – w obecnym stanie prawnym z prawa do ustanowienia odrębnej własności mogą skorzystać posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
- Dane lokatora do ustanowienia odrębnej własności [ pobierz *pdf. ]
- Wniosek o ustanowienie odrębnej własności
[ pobierz *pdf. ]

 


   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj