Rodo

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119, s.1 (dalej „RODO”), osobie, której dane zostały pozyskane, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

W związku z powyższym przedstawiamy następujące informacje.


1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju ul. Wielkopolska 5a, 44-335 Jastrzębie – Zdrój (dalej „Spółdzielnia” lub „Administrator”) tel. 32 47 37 070 , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu wypełnienia ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze, w szczególności związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów,
c) Art. 6 ust. 1 lit f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię polegających na tworzeniu wewnętrznych baz danych, rejestrów i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności, także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółdzielni.
3. Odbiorcy danych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom lub organom publicznym, którym Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym Spółdzielni usługi doradcze, teleinformatyczne, pomoc prawną oraz wykonawcom wspierającym Spółdzielnię w prawidłowym utrzymaniu zasobów, jeżeli powierzenie danych jest niezbędne do wykonania tych usług.

4. Okres przechowywania danych osobowych.
Po upływie okresu realizacji zawartej ze Spółdzielnią umowy, Pani / Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych, w szczególności związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami, a w każdym przypadku przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółdzielni, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Przysługujące prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych, jeżeli ich przetwarzanie jest bezpodstawne,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

6. Wymóg podania danych.
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy członka Spółdzielni, obowiązkowe jest podanie danych wymaganych do prowadzenia rejestru członków, określonych w ustawie Prawo spółdzielcze i statucie Spółdzielni.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółdzielnią, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie pociąga za sobą brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowane Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu - Zdroju :

 


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr telefonu 32 47 87 114.

 

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj