Zawiadomienie o WZ - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2013
Opublikowano Odsłony: 516
Drukuj
L.p.Część Walnego Zgromadzenia Termin Zebrania Miejsce Zebrania Godz.
1
Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków:
okręg: ul. Wielkopolska 2-16, 1-15,17-23
okręg: ul. Wielkopolska 25-31, 35-49, 53-67
okręg: ul. Małopolska, ul. Beskidzka
okręg: os. Staszica
ul. Wrocławska
Kaczyce ul. G. Morcinka
Członkowie założyciele niemieszkający w zasobach SM „Nowa”
 
04.04.2013r. Jastrzębie - Zdrój
Zespół Szkół Handlowych
ul. Wielkopolska 20
16:00
2
Jastrzębie - Zdrój, os. Barbary, os. Morcinka:
okręg: ul. Jasna i ul. Szkolna
okręg: ul. Turystyczna 11-21, 25-35, 37-47, 51-61
 ul. Katowicka 1-3
okręg: ul. Turystyczna 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 10-12,14-16,
18-20, 22-24, 26-28, 30-32, 63-73
 
09.04.2013r. Jastrzębie - Zdrój
SP 12
ul. Szkolna 7
16:00
3
Jastrzębie - Zdrój,
okręg: os. Zofiówka
os.1000-lecia
 
11.04.2013r. Jastrzębie - Zdrój
Dom Kultury
os. 1000-lecia
16:00
4
Żory
okręg: os. Sikorskiego
okręg: os. Pawlikowskiego
Suszec ul. Piaskowa
 
16.04.2013r. Żory
Zespół Szkół nr 6
os. Pawlikowskiego
16:00
5
Żory
okręg: os. Powstańców Śl. 3,4,7, 10, 13
os. Gwarków, Stare Miasto
okręg: os. Powstańców Śl. 5,6, 8, 9, 11, 12,14,15,16,17
Al. Wojska Polskiego,
 
18.04.2013r. Żory
SP nr 17
os. Powstańców Śl
16:00

Uwaga: Początek wszystkich Zebrań zaplanowano na godz. 16.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybory Przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory Komisji:
a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
b) innych w miarę potrzeb.
5. Wybory członków Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania przez Zarząd uchwał i wniosków z poprzednich Zebrań Przedstawicieli i Walnych Zgromadzeń.
7. Przedstawienie:
a) sprawozdania Głównego Księgowego obejmującego sprawozdanie finansowe (bilans) oraz rachunek zysków i strat za rok 2012,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012,
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Nowa” w Jastrzębiu - Zdroju za rok 2012.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Odczytanie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012,
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2012 i udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu oddzielnie,
c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2012 r.
12. Rozpatrzenie pozostałych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyłączenia pomieszczenia świetlicy do zajmowanego lokalu mieszkalnego - wniosek lokatora zam. w Żorach na os. Powstańców 7D,
b) przyłączenia pomieszczenia świetlicy do zajmowanego lokalu mieszkalnego - wniosek lokatora zam. w Żorach na os. Pawlikowskiego 19C,
c) przyłączenia pomieszczenia świetlicy do zajmowanego lokalu mieszkalnego - wniosek lokatora zam. w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Turystycznej 39,
13.Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności i zbycia części strychu położonego w Żorach przy ul. Kościuszki 1.
14. Rozpatrzenie odwołań od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni oraz wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
15. Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust.10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
16. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad nie może ulec zmianie ( § 63 ust. 2 Statutu )
W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy zasobów Spółdzielni.
Prawo głosu przysługuje jedynie członkom Spółdzielni.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

Projekty uchwał, sprawozdania i inne dokumenty związane z porządkiem obrad zostaną wyłożone od dnia 21 marca 2013 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wielkopolskiej 5a w Jastrzębiu - Zdroju w pokoju nr 2 oraz we wszystkich administracjach osiedlowych. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami.
Ponadto sprawozdania zostaną opublikowane w marcowym i kwietniowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Spółdzielni, który zostanie dostarczony do oddawczych skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców.
Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo głosu w obradach tej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony. W obradach innej części Walnego Zgromadzenia członek może wziąć udział bez prawa głosu.
Zgodnie z art. 83 ust. 10-12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.):
- członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków (zgodnie z uchwałą Zarządu poparcie powinno zostać wyrażone pisemnie poprzez złożenie podpisu i podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby popierającej projekt uchwały);
- członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia;

Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Serdecznie zapraszamy
Zarząd SM „NOWA” 

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA