Harmonogram WZ - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2014
Opublikowano Odsłony: 150
Drukuj

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 62 ust. 1 Statutu zawiadamia, że Walne Zgromadzenie w roku 2014 odbędzie się w następujących terminach i miejscach:

Lp. Część Walnego Zgromadzenia Termin zebrania Miejsce zebrania Godz.
1.Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków
okręg: ul. Wielkopolska 2-16,1-15,17-23
okręg: ul. Wielkopolska 25-31,35-49,53-67
okręg: ul. Małopolska, ul. Beskidzka
okręg: os. Staszica
ul. Wrocławska
Kaczyce os. G. Morcinka
Członkowie założyciele nie mieszkający w zasobach SM „Nowa”
08.04.2014r.Jastrzębie - Zdrój
Zespół Szkół Handlowych
ul. Wielkopolska 20
16:00
2. Jastrzębie - Zdrój, os. Barbary, os. Morcinka:
okręg: ul. Jasna i ul. Szkolna
okręg: ul. Turystyczna 11-21,25-35,37-47,51-61, ul. Katowicka 1-3
okręg: ul. Turystyczna 1-3,2-4,5-7,6-8,10-12,14-16,
18-20,22-24,26-28,30-32,63-73
10.04.2014r. Jastrzębie - Zdrój
SP 12
ul. Szkolna 7
 
16:00
3. Jastrzębie - Zdrój,
okręg: os. Zofiówka
os.1000-lecia,
ul. Truskawkowa
15.04.2014r. Jastrzębie -Zdrój Sala nr 33
KWK Zofiówka
 
16:00
4. Żory
okręg: os. Powstańców Śl. 3,4,7,10,13
os. Gwarków, Stare Miasto
23.04.2014r. Żory
SP nr 17
os. Powstańców Śl.
16:00
5. Żory
okręg: os. Sikorskiego
okręg: os. Pawlikowskiego
Suszec ul. Piaskowa
13.05.2014r. Żory
Zespół Szkół nr 6
os. Pawlikowskiego
16:00
6. Żory
okręg: os. Powstańców Śl. 5,6,8, 9,11,12,14,15,16,17
Al. Wojska Polskiego
15.05.2014r. Żory
SP nr 17
os. Powstańców Śl.
16:00

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybory Przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory Komisji:
   a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
   b) innych w miarę potrzeb.
5. Wybory członków Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania przez Zarząd uchwał i wniosków z poprzednich Zebrań Przedstawicieli i Walnych Zgromadzeń.
7. Przedstawienie:
   a) sprawozdania Głównego Księgowego obejmującego sprawozdanie finansowe (bilans) oraz rachunek zysków i strat za rok 2013,
   b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2013,
   c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Nowa” w Jastrzębiu - Zdroju za rok 2013.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Odczytanie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013,
   b) przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2013 i udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu oddzielnie,
   c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2013 r.
12. Rozpatrzenie odwołań od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni.
13. Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust.10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
14. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad nie może ulec zmianie (§ 63 ust. 2 Statutu).
Nie przewiduje się dodawania punktów porządku obrad, skreślania punktów porządku obrad oraz zmiany kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy zasobów Spółdzielni.
Prawo głosu przysługuje jedynie członkom Spółdzielni.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

Projekty uchwał, sprawozdania i inne dokumenty związane z porządkiem obrad zostaną wyłożone od dnia 25 marca 2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wielkopolskiej 5a w Jastrzębiu - Zdroju w pokoju nr 2 oraz we wszystkich administracjach osiedlowych. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami.
Ponadto sprawozdania zostaną opublikowane w marcowym i kwietniowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Spółdzielni, który zostanie dostarczony do oddawczych skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców.
Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo głosu w obradach tej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony. W obradach innej części Walnego Zgromadzenia członek może wziąć udział bez prawa głosu.
Zgodnie z art. 83 ust. 10-12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.)
- członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków (zgodnie z uchwałą Zarządu poparcie powinno zostać wyrażone pisemnie poprzez złożenie podpisu i podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby popierającej projekt uchwały);
- członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia;

Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Serdecznie zapraszamy
Zarząd SM „NOWA”
 

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA