Reg. udzielania Informacji - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Zarzad
Opublikowano Odsłony: 487
Drukuj

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i pobierania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu – Zdroju, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
a) wydawanie zaświadczeń,
b) udzielanie informacji komornikom sądowym,
c) udzielanie informacji innym podmiotom ze zbiorów dokumentów, ewidencji i rejestrów prowadzonych przez Spółdzielnię,
d) wydawanie zestawień dotyczących sprzedaży lokali,
e) wysokość opłat za czynności, o których mowa w pkt a – d.

§ 2

1. Za czynności, o których mowa w § 1 pkt a-d pobiera się opłaty.
2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Spółdzielni.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w uwagi na ciężką sytuację materialną osoby wnioskującej o dokonanie czynności, o których mowa w § 1 pkt a, c i d, Zarząd Spółdzielni może obniżyć wysokość opłaty lub odstąpić od jej pobrania.
4. Opłaty nie pobiera się jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących lub z postanowień Regulaminu wynika obowiązek nieodpłatnego wydania zaświadczenia, zestawienia lub udzielenia informacji.


§ 3

Zaświadczenia, zestawienia i informacje mogą być wydawane lub udzielane tylko wtedy, gdy nie narusza to przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

Zaświadczenia

§ 4

1. Zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby uprawnionej lub mającej interes w uzyskaniu zaświadczenia.
2. Zaświadczenie sporządza się na podstawie danych zgromadzonych w zbiorach, ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez Spółdzielnię.

§ 5

Warunkiem wydania zaświadczenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł brutto.
 

§ 6

Opłaty nie pobiera się od osoby będącej członkiem Spółdzielni.

Udzielanie informacji komornikom sądowym

§ 7.

Na pisemne żądanie komornika sądowego udziela mu się informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.


§ 8.

Za udzielenie informacji, o których mowa w § 7, pobierana jest opłata w wysokości 20 zł brutto


§ 9.

Udzielając informacji wzywa się komornika do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni.

§ 10.

1. W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje, o których mowa w § 1, udzielane są nieodpłatnie.
2. Opłaty nie pobiera się także w sprawach, w których Spółdzielnia jest stroną lub uczestnikiem postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.


Udzielanie informacji ze zbiorów dokumentów, ewidencji i rejestrów prowadzonych przez Spółdzielnię

§ 11

Informacji ze zbiorów dokumentów, ewidencji i rejestrów prowadzonych przez Spółdzielnię udziela się na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub mającej interes prawny.


§ 12

1. Warunkiem udzielenia informacji jest uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł brutto.
2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy udzielenia informacji o więcej niż jednej osobie lub o więcej niż jednym lokalu, pobiera się wielokrotność opłaty.


§ 13

Opłaty nie pobiera się od osoby będącej członkiem Spółdzielni.

Wydawanie zestawień zawierających dane dotyczące sprzedaży lokali

§ 14

Zestawienia zawierające dane dotyczące sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali i lokali o statusie odrębnej własności wydawane są na pisemny wniosek osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy) lub innym osobom w celach naukowych lub dydaktycznych.


§ 15

Warunkiem wydania zestawienia jest wniesienie opłaty w wysokości 3,00 zł brutto za każdą rozpoczętą stronę zestawienia.


Regulamin przyjęty przez Zarząd w dniu 13.01.2014 r.
Uchwała nr 8/2014 z dnia 13.01.2014 r. z obowiązującą mocą od dnia 01.02.2014 r..
 

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA