Histora

HISTORIA

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” powstała w odpowiedzi na zmiany zachodzące w kraju w ramach transformacji ustrojowej. Powołana została do życia w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi restrukturyzowanych kopalń jako organizacja mająca na celu zabezpieczenie właściwego zarządzania nieruchomościami stanowiącymi dotychczasową własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A., która - na mocy Ustawy z dnia 12.10.1994 r. O zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstw państwowe ( Dz. U. Nr 119, poz. 567 z późn. zm. ) - dokonywała sukcesywnego przekazywania na własność Spółdzielni budynków mieszkalnych i użytkowych.
Statutową działalność Spółdzielnia rozpoczęła w 1996 r. wraz z notarialnym przejęciem na własność pierwszych nieruchomości. Obecnie zasoby zarządzane przez Spółdzielnię posadowione są na obszarze 83 ha zabudowanym 141 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 698 964,52 m² i 12 pawilonami usługowo-handlowymi. Nieruchomości te położone są na terenie gmin: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Zebrzydowice i Suszec. U podstaw swojej działalności Spółdzielnia postawiła sobie za cel zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w zakresie niedrogiego i bezpiecznego zamieszkiwania. W związku z tym przez dotychczasowy okres działalności wszelkie starania czynione były w celu podnoszenia komfortu zamieszkiwania przez lokatorów w naszych zasobach oraz poprawy estetyki budynków. Szczególna troska Zarządu dotyczy również nieustannego rozwoju kadry oraz systemu zarządzania. Dlatego już na początku wdrożony został system zarządzania jakością jako nowoczesny instrument w kierowaniu Spółdzielnią - od 2002 roku posiadamy ważny Certyfikat Jakości w zakresie Zarządzania nieruchomościami – poddawany stałym auditom. Działania Spółdzielni determinowane są przez przepisy prawa, które w okresie jej istnienia wiele razy były nowelizowane, dotyczy to szczególnie statusu mieszkań spółdzielczych. Najważniejsza do tej pory nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 873), która weszła w życie 31 lipca 2007 r. zrewolucjonizowała zasady uzyskiwania prawa własności mieszkań. Po wprowadzeniu wyjątkowo korzystnych warunków uzyskania prawa odrębnej własności do Spółdzielni wpłynęło w kolejnych miesiącach aż 4 000 wniosków, które zostały zrealizowane – obecnie jest wyodrębnionych 4 182 mieszkania. Mimo tych wszystkich zmian i dobrowolności wstępowania w poczet członków, Spółdzielnia obecnie liczy 9 579 członków.
Kolejnym ważnym nurtem działalności jest gospodarka remontowa i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo i komfort zamieszkiwania – władze Spółdzielni postawiły na planowe i dalekosiężne podejście do tego tematu, dlatego w 2002 roku uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków określono kierunki działania Spółdzielni, a już w roku 2005 przyjęto Strategię Rozwoju na lata 2005 – 2015. Składała się ona z czterech obszarów tematycznych tj. zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania Spółdzielni, działalność organizacyjno-prawna, remontowo-modernizacyjna i finansowa.
Strategiczne kierunki działań w oparciu o potrzeby remontowe i modernizacyjne zostały wytyczone jako:
- likwidacja wyrobów zawierających azbest,
- termomodernizacja budynków,
- modernizacja dźwigów osobowych,
- utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym obejmującym remont
pokryć dachowych, wykonanie izolacji wodochronnych ścian fundamentowych, malowanie
klatek schodowych itp.
Wykonanie głównych przedsięwzięć i prowadzenie prac mających na celu bezpieczne i komfortowe zamieszkiwanie musiało posiadać źródła finansowania. Bieżące remonty finansowane są z odpisu na fundusz remontowy, natomiast do wykonania pierwszych dwóch przedsięwzięć Zarząd poszukiwał źródeł finansowania poza Spółdzielnią i stąd wieloletnia współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ubieganie się o pozyskanie środków unijnych. W 2011 r. nasz projekt pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców osiedli w Jastrzębiu-Zdroju i Żorach – eliminacja i utylizacja azbestu” wygrał konkurs, w wyniku czego otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 4 338 206,27 zł.
Ponadto otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i termomodernizacyjną premię z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo Spółdzielnia celem otrzymania Białych Certyfikatów wzięła udział w przetargu organizowanym przez Urząd Regulacji Energetyki. W roku 2015 przyznane zostały nam certyfikaty za wykonane w latach 2011-2015 zadania termomodernizacyjne oraz modernizacje systemu oświetleń na klatkach schodowych. Białe Certyfikaty to zbywalne prawa majątkowe, co w praktyce oznacza dodatkowe środki finansowe, które zostaną przeznaczone na spłatę wykonanych lub na realizację nowych zadań termomodernizacyjnych.
Wszystkie zaplanowane w Strategii przedsięwzięcia zostały zrealizowane, a osiągnięcia Spółdzielni wielokrotnie dostrzeżone czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia.

NASZA SPÓŁDZIELNIA DZIŚ

20 Lecie SM Nowa Jastrzębie Zdrój 02.03.2016 r.

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj