Lustracja SM Nowa

ZAKOŃCZYŁA SIĘ LUSTRACJA W SPÓŁDZIELNI

W dniach od 12 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. w naszej Spółdzielni przeprowadzono lustrację. To już 6. lustracja w historii działania naszej Spółdzielni.

Na wstępie przypominamy, iż zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego każda spółdzielnia jest zobowiązana przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

W przypadku SM „Nowa” badaniem lustracyjnym objęto okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

Celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu,
2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnie prowadzenia przez nią działalności w interesie członków,
3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni,
5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

Należy podkreślić, iż Prawo spółdzielcze daje Lustratorowi szeroki zakres uprawnień, może on bowiem przeglądać księgi i wszystkie dokumenty w lustrowanej spółdzielni oraz bezpośrednio sprawdzać jej stan majątkowy a organy spółdzielni i jej pracownicy obowiązani są do udzielania mu żądanych wyjaśnień i okazania wszelkiej pomocy.

Po przeprowadzonej lustracji zostaje sporządzony protokół, na którego podstawie Związek Rewizyjny dokonuje syntezy przeprowadzonej kontroli. Jeżeli w wyniku kontroli okazuję się, że coś należy poprawić, wówczas organ kontrolujący formułuje wnioski, a ich realizacja ma za zadanie poprawienie funkcjonowania spółdzielni. Informujemy również, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie takich wniosków i podejmowanie uchwał w tym zakresie.

Wyjaśniamy Państwu tak szeroko mechanizm przeprowadzanej kontroli ponieważ to ważne wydarzenie w życiu każdej spółdzielni i z satysfakcją informujemy Państwa, że ustalenia zawarte w protokole polustractyjnym nie wymagają sformułowania przez Związek wniosków polustracyjnych. Pragniemy zauważyć, że już poprzednie badanie lustracyjne (3 lata temu), również wykazało, że działania Spółdzielni nie wymagały sformułowania żadnych wniosków polustracyjnych.

Pozytywny wynik tak złożonej i kompleksowej kontroli w zakresie działalności Spółdzielni to ważna dla Państwa informacja, że Spółdzielnia, w której zasobach Państwo posiadają swoje mieszkania, działa legalnie, gospodarnie i rzetelnie.

Dnia 29.11.2017 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami przeprowadzonej lustracji, a wiosną 2018 roku wyniki te zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

List Regionalnego Związku Reiwzyjnego Spółdzielczosci Mieszkaniowej podsumowyjący lustrację w naszej Spółdzielni zamieszczamy róznież na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Członek ma prawo wglądu do protokołu lustracyjnego przechowywanego w siedzibie Spółdzielni. Protokół jest także dostępny na naszej stronie internetowej.

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj