Nowelizacja ustawy o SM

NOWELIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 


Zawiadamiamy Państwa, że dnia 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
Zmiany dotyczące deklaracji członkowskiej
Otóż obecnie w przypadku praw spółdzielczych (czyli praw lokatorskich i własnościowych) aby być członkiem spółdzielni nie jest już wymagane składania deklaracji członkowskiej. Oznacza to, że nabywając spółdzielcze prawo w danej spółdzielni osoba taka z chwilą zawarcia umowy od razu staje się członkiem danej spółdzielni. Przy czym podkreślamy, że dotyczy to praw spółdzielczych.

W przypadku odrębnej własności, czyli tych praw, które masowo nabywali Państwo w naszej Spółdzielni po 2007 r. właściciel lokalu może zdecydować czy chce zostać członkiem Spółdzielni. A jeśli chce nim zostać, musi złożyć deklarację członkowską. Posiadacze odrębnej własności mają wybór, mogą w każdej chwili wystąpić ze Spółdzielni lub do niej przystąpić.
W przypadku spółdzielczych praw, żeby „pozbyć” się członkostwa trzeba zbyć prawo.

Zmiany w zakresie udziału i wpisowego
Osoby, nabywające prawo w spółdzielniach po nowelizacji ustawy, na pewno ucieszy obecne rozwiązanie. Otóż ustawodawca postanowił, że nie będzie stosowało się przepisów Prawa spółdzielczego, które dotyczą udziałów i wpisowego.
Innymi słowy aby być członkiem nie trzeba wpłacać do Spółdzielni ani udziału, ani wpisowego. Zmiana z pewnością korzystna dla nowych nabywców, może budzić niezadowolenie osób, które aby zostać członkami wpłacały 250 zł.
Oczywiście po zbyciu lokalu, osobom które wpłacały udziały, Spółdzielnia będzie je zwracać w ustawowym terminie.

Członkostwo małżonków
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów jeżeli małżonkowie razem posiadają spółdzielcze prawo do lokalu, to też są oboje jej członkami.
Wcześniej, przed nowelizacją, współmałżonek członka też mógł zostać członkiem Spółdzielni nawet jeżeli prawo do lokalu jemu samemu nie przysługiwało. Pod rządami nowych przepisów, jeśli taka sytuacja miała miejsce, to z dniem 9 września 2017 r. współmałżonek, który był członkiem spółdzielni, ale nie ma prawa do lokalu, utracił członkostwo w Spółdzielni.

Zbycie prawa a członkostwo
Członkostwo w Spółdzielni ustaje jeżeli nie mają już Państwo prawa do lokalu w Spółdzielni. Nie wymaga to już dodatkowego działania z Państwa strony. Do tej pory należało złożyć w Spółdzielni pisemne wystąpienie.

Zmiany w zakresie spółdzielczego lokatorskiego prawa
Rozwód
Ustawodawca nie narzuca rozwiedzionym małżonkom terminu na powiadomienie Spółdzielni, któremu z nich przypadło prawo lokatorskie.
Natomiast, co dla rozwiedzionych małżonków na pewno istotne, do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy ponosić oni będą solidarną odpowiedzialność za zapłatę należnych opłat.

Wygaśniecie prawa lokatorskiego
Zaległości w opłatach mogą doprowadzić do utraty takiego prawa. Do tej pory Spółdzielnia mogła podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Obecnie w takich przypadkach Spółdzielnia musi wystąpić do sądu z pozwem o wydanie takiego orzeczenia, a jeśli w trakcie postępowania lokator spłaci zaległości, sąd nie będzie mógł orzec o wygaśnięciu prawa.
Nowelizacja ustawy dała też szansę na odzyskanie lokatorskiego prawa osobom, które wcześniej z powodu zaległości go utraciły pod warunkiem, że spłaciły zadłużenia i nie został ustanowiony tytuł prawny do tego lokalu innej osobie.

Uczestnictwo pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu
Obecnie Członek Spółdzielni może upoważnić inną osobę do udziału w Zebraniu w jego imieniu. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśnie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Uwłaszczenie najemców byłych mieszkań zakładowych
Nowelizacja przywraca możliwość ustanawiania odrębnej własności przez najemców, przy czym uwaga, z roszczeniem takim może wystąpić najemca, który był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia przez Spółdzielnię lub osoba bliska w stosunku do takiego najemcy (co eliminuje te osoby, które zawarły umowę najmu dopiero po przejęciu mieszkania zakładowego przez Spółdzielnię). Ustawodawca wymienia też warunki finansowe jakie musiałaby spełnić osoba przenosząca własność. Każdy wnioskodawca spełniający prawne warunki otrzyma wyliczenie żądanej przez Spółdzielnię wpłaty umożliwiającej sfinalizowanie notarialnego przeniesienia własności.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o nowych interpretacjach przepisów prawa.

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj